Το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο IncuVET (2014-2016) έχει στόχο τη στήριξη και προώθηση ενός καινοτόμου ρόλου για τις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) ως τοπικών / περιφερειακών επιχειρηματικών κόμβων, που εκτείνεται πέρα από την απλή παροχή συμβουλών για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). Οι σχολές ΕΕΚ είναι σε θέση να εκκινήσουν μία πολυσυµµετοχική διαδικασία, όπου τοπικές αρχές, εργοδότες, νεοφυείς επιχειρήσεις, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα συνεργάζονται για να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών, και για να μάθουν αμοιβαία, με συνεργατικό τρόπο, με πολύτιμο αντίκτυπο για τις σχολές, τους μαθητές, την αγορά και την κοινότητα στο σύνολό της.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ Το πρόγραμμα παρέχει έναν ανοιχτό χώρο, όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (διδάσκοντες, εργοδότες, επιχειρηματίες, φοιτητές, τοπικές αρχές, κοινωνία των πολιτών) θα συμμετέχουν σε μια διαδικασία ανακάλυψης και ανταλλαγής με στόχο την επέκταση του ρόλου της επιχειρηματικότητας στην κοινωνία και την εκπαίδευση.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ Το IncuVET ακολουθεί την αρχή «Καμία Ιδέα Δε Μένει Πίσω». Η δημιουργικότητα και βιωσιμότητα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η διασύνδεση με την αγορά και η διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών που προωθούν την έκφραση νέων ιδεών.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Το έργο έχει ως στόχο να προτείνει και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε αυτές τις νέες ιδέες να εγκαταλείψουν τη «Χώρα της Φαντασίωσης» και να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις, καινοτόμα προϊόντα, ανατρεπτικές υπηρεσίες, νέες μεθόδους διδασκαλίας, συμμετοχικά κοινωνικά σχήματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις που προσθέτουν αξία και συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των τοπικών αγορών και των κοινοτήτων στις οποίες έχουν ενσωματωθεί οι σχολές ΕΕΚ.

Το έργο IncuVET έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη σωστή ισορροπία, μεταξύ αυτών των τριών επιπέδων παρέμβασης, αξιοποιώντας και μαθαίνοντας από τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες. Το έργο βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας μέσα από τέσσερα εργαστήρια με τη μορφή επισκέψεων μελέτης που θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Βέλγιο) για την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, αλλά και μέσω της συνέργειας με νέους εταίρους σε όλη την Ευρώπη που θα συνεισφέρουν την τεχνογνωσία και τις πρακτικές τους στη βάση γνώσεων του έργου και του κόμβου πληροφόρησης για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και το ρόλο που παίζουν οι σχολές ΕΕΚ προς αυτήν την κατεύθυνση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ!


Το IncuVET φιλοξενεί περιεχόμενο τρίτων και είναι ανοικτό σε συνέργειες και συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕΚ για την Επιχειρηματική Εκπαίδευση:

  

ΣΧΕΤΙΚΑ


Η πρόκληση: Η εναντίωση των σχολών ΕΕΚ σε παρωχημένες αντιλήψεις

Τα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη παρουσιάζουν ευρεία ποικιλομορφία. Ωστόσο, πολλές σχολές ΕΕΚ αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στον ουσιαστικό τους ρόλο, ο οποίος είναι να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Ενώ η ενσωμάτωση προπαρασκευαστικών (pre-incubation) υπηρεσιών για νεοφυείς επιχειρήσεις φαίνεται να έρχεται φυσικά και αβίαστα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, παραδόξως παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι σπάνιες στις σχολές ΕΕΚ, παρότι οι περισσότερες συχνά αναπτύσσουν συνεκτικά δίκτυα με τοπικούς εργοδότες και, συνεπώς, αυτό θα ήταν απολύτως λογικό.
Η συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις με τη μορφή πρακτικής άσκησης και άλλων δράσεων αποτελούν παγιωμένες πρακτικές που εξηγούν την αυξανόμενη δημοτικότητα της επαγγελματικής κατεύθυνσης.
Υπάρχει ένα σύνολο ορθών πρακτικών που αργά αλλά σταθερά κερδίζει έδαφος έναντι των παρωχημένων αντιλήψεων και προκαταλήψεων ως προς την ΕΕΚ.

Η ξεχωριστή θέση των σχολών ΕΕΚ: γεφυρώνοντας την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας

Με ένα εξαιρετικά επίκαιρο πρόγραμμα κατάρτισης και στενές σχέσεις με την αγορά εργασίας, οι σχολές ΕΕΚ κατέχουν προνομιούχο θέση για την προώθηση μιας φιλόδοξης ατζέντας εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Εξειδικευμένα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί και ενσωματωθεί σε εθνικά προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ μαζί με ευρέως υιοθετημένα μικρά εταιρικά σχήματα και διαγωνισμούς επιχειρηματικών ιδεών. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η ήδη θετική εξέλιξη έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια με τη συνεχόμενη αύξηση του ενδιαφέροντος για τις παιδαγωγικές πτυχές της επιχειρηματικότητας.

Παρά τη χαμηλή επικράτησή της, η ένταξη μονάδων επώασης νεοφυών επιχειρήσεων σε σχολές ΕΕΚ έχει επιδείξει μέχρι τώρα σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στα ποσοστά επιβίωσης όσων ιδρύονται από σπουδαστές ΕΕΚ. Με βάση τα δεδομένα αυτά, αξίζει να εξεταστούν προσεκτικά οι προπαρασκευαστικές υπηρεσίες επώασης νεοφυών επιχειρήσεων (pre-incubation) που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, προκειμένου να αναδειχθούν βασικά στοιχεία για την αναβάθμισή τους.

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα: Οι Σχολές ΕΕΚ ως περιφερειακοί/τοπικοί επιχειρηματικοί κόμβοι

Οι σχολές ΕΕΚ θα μπορούσαν να στηρίξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες μαθητών τους, λειτουργώντας ως περιφερειακοί/τοπικοί κόμβοι για την επιχειρηματικότητα. Μια τέτοια προσπάθεια δεν αποτελεί ουτοπικό όραμα, απαιτεί απλά αναδιάρθρωση της αποστολής και των προγραμματιζόμενων δράσεων των σχολών.
Το όραμα που διέπει το έργο IncuVET συνίσταται σε «μια βαθύτερη κατανόηση και μία ολιστική παροχή Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στις Σχολές ΕΕΚ». Υπό το πρίσμα αυτό, η κοινοπραξία IncuVET έχει στόχο να εντοπίσει βασικά στοιχεία για ένα ιδανικό σύστημα επιχειρηματικής υποστήριξης που βασίζεται στην ΕΕΚ, κεφαλαιοποιώντας τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας αλλά και ευρύτερα, και δημιουργώντας έναν ενημερωτικό κόμβο για τη συλλογή υλικού, την προώθηση ανταλλαγών και διαλόγου, σε μια προσπάθεια να ενσωματώσει τη γνώση που παράγεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου στις δομές των σχολείων ΕΕΚ.

Τα εργαστήρια: προωθώντας βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη

Το βασικό εργαλείο του έργου IncuVET είναι η διοργάνωση τεσσάρων (4) θεματικών εργαστηρίων/επισκέψεων μελέτης στις εγκαταστάσεις διαφορετικών οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο που αποτελούν βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Δείτε περισσότερα για τα εργαστήρια εδώ

ΕΤΑΙΡΟΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου IncuVET, τέσσερα (4) θεματικά εργαστήρια/επισκέψεις μελέτης θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις διαφορετικών οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο.
Κάθε εργαστήριο θα συμβάλλει στη συνδιαμόρφωση από όλους τους εταίρους κοινού οράματος επιτυχίας, με αφετηρία τον απολογισμό της εμπειρίας και πρακτικής κάθε εταίρου της κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και την ανάλυση των σχολών ΕΕΚ, με στόχο τη δημιουργία μιας πολύτιμης βάσης. Μετά από κάθε εργαστήριο, η γνώση που παράγεται θα επικοινωνείται ευρέως σε εταίρους, σε όλα τα μέλη της κοινότητας και τις ομάδες στόχους, όπως σχολές ΕΕΚ και σημαντικούς τοπικούς φορείς.


Εργαστήριo 1. Χτίζοντας ένα Όραμα: Σχολές ΕΕΚ ως Επιχειρηματικοί Κόμβοι
Τοποθεσία & Ημερομηνία: Espoo, Φινλανδία - 7/8 Μαΐου 2015

Η InnoOmnia, μια μονάδα ανάπτυξης καινοτομίας, εντός του οργανισμού Omnia, με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, αποτελεί μια πρωτοβουλία, σημείο αναφοράς και έναυσμα του έργου. Οι εταίροι έγιναν μέρος μιας ενδιαφέρουσας εμπειρίας, ερχόμενοι σε επαφή με μία πρωτοπόρο, συνολική προσέγγισης της επιχειρηματικότητας από τη συγκεκριμένη Σχολή ΕΕΚ.

Διαβάστε την έκθεση (EN) Δείτε το πρόγραμμα (EN)


Εργαστήριο 2. Επιστροφή στη βάση: Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της ΕΕΚ
Τοποθεσία & Ημερομηνία: Μπιλμπάο, Ισπανία – 20/21 Οκτωβρίου 2015

Το δεύτερο εργαστήριο θα εστιάσει στο προπαρασκευαστικό στάδιο υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στις Σχολές ΕΕΚ. Οι εταίροι θα μοιραστούν και θα αναλύσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφορετικών υπηρεσιών και εργαλείων. Οι Ισπανοί εταίροι, διοργανωτές του εργαστηρίου, Valnalón (επικεφαλής του έργου) και Tknika θα παρουσιάσουν στα μέλη της κοινοπραξίας τις διαφορετικές πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης υπηρεσιών θερμοκοιτίδας για νεοφυείς επιχειρήσεις σε μια τοπική Σχολή ΕΕΚ.

Διαβάστε την έκθεση (EN) Δείτε το πρόγραμμα (EN)


Εργαστήριο 3. Από τις δεξιότητες στις προθέσεις: Ο νέος ρόλος των εκπαιδευτικών και των μαθητών στις Σχολές ΕΕΚ για την Επιχειρηματικότητα
Τοποθεσία & Ημερομηνία: Αθήνα, Ελλάδα – 3/4 Φεβρουαρίου 2016

Το τρίτο εργαστήριο διευρύνει το πεδίο, δίνοντας μία ευρύτερη προοπτική του ρόλου που θα έπρεπε να διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως εργαστήρια για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Το εργαστήριο θα φιλοξενηθεί από τον Έλληνα εταίρο του έργου Κοιν.Σ.Επ. knowl που έχει αναπτύξει το διεθνώς πιστοποιημένο (International Coach Federation) δυναμικό, διαδραστικό εργαστήριο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης "STARS© Success Yourself" και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΕΚ και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.


Εργαστήριο 4. Η Ευρύτερη Εικόνα. Αλλαγή Νοοτροπίας και Δέσμευσης Φορέων
Τοποθεσία & Ημερομηνία: Αμβέρσα, Βέλγιο - Μάρτιος 2016

Το τέταρτο εργαστήριο θα αναδείξει το ρόλο των δικτύων στη διαμόρφωση ενός υγιούς επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην ΕΕΚ. Η ποιότητα της επιχειρηματικής υποστήριξης στην ΕΕΚ επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδραση τριών βασικών φορέων: Φορέων Χάραξης Πολιτικής, Σχολές ΕΕΚ και Εργοδότες. Το σύστημα πρακτικής άσκησης και μαθητείας ξεχωρίζει ως βασικό πεδίο ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ αυτών. Το δίκτυο της SYNTRA Flanders και τα κέντρα εκπαίδευσης SYNTRA έχουν αναπτύξει μεθοδολογίες και μοιράζονται εμπειρίες για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων στο πλαίσιο του συστήματος μαθητείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


VEGGIE-FOOD, tasty entrepreneurship at Gamarra Catering School | Gamarra SPAIN

November 2015

VEGGIE-FOOD is a project made by students of Gamarra Culinary School. This project is developed with the intention of promoting a good diet based on the consumption of natural products. This project is made up of students from higher-level training Culinary Management, where most have resumed studies as a career option because of the current labor crisis. Each of them comes from different industrial branches as well as other places but all have the same passion and love for the culinary world.

VEGGIE-FOOD was born as an idea but it can turn into a real business project. Each of the members who make VEGGIE-FOOD offers and brings diverse knowledge, and this makes it rewarding. More here in English and Spanish

Jieha! Ethical Trading Initiative for Young People Programme | Flanders BELGIUM

November 2015

Jieha! is Vlajo’s Ethical Trading Initiative for Young People Programme, providing the opportunity to plan, develop and deliver a business enterprise. All profits from the enterprise are donated to a charity, chosen by the young people involved. Until recently the Programme has been delivered for ten years to pupils aged 14 to 16 years old in schools over a ten to eighteen week timeframe. Delivery of the Jieha! in fulltime education is supported by Coaches who work for Vlajo (Flemish Young Enterprises). The Coaches help pupils and their teachers to develop and deliver the start-up businesses through providing a start-up loan, and ongoing support. The profits from the young people’s enterprises are donated to a charity of their choice. Through this programme young people have the opportunity to move from theory to practice. They gain knowledge about how to start and run a small business, have fun doing so, and experience the feelings of success and achievement. More here

Charity Cake Auction | Pärnu ESTONIA

October 2015

Pärnumaa Vocational Education Centre (PVEC) business administration second year students organized a Charity Cake Auction to celebrate Business week in Estonia. The general aim of the project was to inform people about Pärnumaa Animals Shelter’s situation, their aims and their activities. Students wanted to help them financially, so that they could improve their operations. The direct objective was to get management and project implementation experience. The event took place on 08.10.2015. Students decided to give all the earnings to the Pärnumaa Animals Shelter as they had cooperated with them before. Objectives of the project can be considered to have been met in 100%. Students got really good practice and experience in event planning, organizing. More here

Reto TMP/ TMP Challenge | Asturias SPAIN

May 2015

One way of ensuring that learning is reality-based is to have the local business community directly engaged in the learning process with their expertise and hands-on know-how. In “Reto TMP/ TMP Challenge” local employers (SMEs, NGOs, sole traders) provide real tasks for VET students to work on and learn from. They visit the school and also communicate with the students online. They are a source of practical advice and experience as well as encouragement and motivation throughout the challenge. They are important role models, too. Reto TMP is the brainchild of Valnalon, a brokering organisation bringing together schools and employers.
Real challenges require real solutions for real users. The classroom is our basecamp but what’s really important is action taking place outside the classroom to identify problems, generate ideas, build prototypes and putting them to test with real users while documenting every single step of the process in the blog specifically set up for the challenge: Reto TMP Eva Rogado. More here in English and Spanish.

ΥΛΙΚΟ


Article | Tensions in Creating an Innovative Community of Vocational Education and Entrepreneurship

November 2015

New innovations are necessary to ensure and enforce entrepreneurship skill development and working-life-centricity in vocational education. We present an example from Finland. InnoOmnia is a multi-actor knowledge community within a VET organisation. It brings together students, entrepreneurs, and teachers in a non-formal setting where traditional roles are revamped. A number of traditional silos have been broken in order to build a co-learning innovation environment. The transition is not painless, however. Using a large dataset of text and visual content, we identify tensions relating to the transition. The tensions fall under the themes of community borders, operational culture, structures and leadership. InnoOmnia is not perceived as one community. Rather, every participant seems to have his or her own representation of it. Based on these differences, conflicts arise. Our research indicates that an innovative, entrepreneurial community inevitably contains destructive and conflicting forces as well. A key force counterbalancing the tensions is enthusiasm. More here

Report | Skill shortages and gaps in European enterprises

October 2015

The global crisis has increased unemployment in the EU to unprecedented levels, yet many employers claim they have difficulties finding skilled workers to fill their vacancies. This report shows that most vacancy bottlenecks arise because of factors other than general skill deficits, including job offers of poor quality. Genuine skill shortages affect a small group of dynamic, internationally oriented European enterprises in specific economic sectors (health and social care, ICT, advanced manufacturing). To mitigate skill bottlenecks, European companies must commit to offering high-quality apprenticeship places and good-quality jobs, which can be supported as part of a process of social dialogue between VET providers and labour market actors. Ultimately, the business and product market strategies of a greater share of European firms will have to become reliant on higher skill needs. The role of VET in developing creativity and entrepreneurial capacity in the European workforce will be crucial. More here

Research Paper | Entrepreneurship Skills: Literature and policy review

September 2015

Recent research has highlighted the importance of entrepreneurship skills to small business performance. Although there are quite extensive literatures dealing with management and leadership skills more generally, relatively little is known about these particular skill-sets. This project sought to source the key components of ‘entrepreneurship skills’, to identify how they can and cannot be developed, and to draw out possible lessons for UK policy. The review finds that entrepreneurship skills are associated with competence in the process of opportunity identification (and/or creation), the ability to capitalise on identified opportunities and a range of skills associated with developing and implementing business plans to enable such opportunities to be realised. This definition is distinct from, but closely related to, accepted definitions of management and leadership skills. There is evidence that some entrepreneurship skills can be taught and/or learned. However entrepreneurs tend to learn less effectively from the conventional didactic approaches typical of much of the educational sector. The most effective approaches to developing entrepreneurship skills involve experiential learning based around task-oriented development focused on real business problems. More here

Research Paper | How should our schools respond to the demands of the twenty first century labour market? Eight perspectives

February 2015

Young people have never left education more highly qualified and with more years of schooling to their names and yet face record levels of unemployment, too often losing out to older workers in the competition for employment. This new report features interviews with eight leading commentators on the relationship between education and employment. The interviews highlight ways in which the labour market has become more hostile to young people over the last generation. Three key themes emerge: the labour market is more complex and opaque than in the last increasing the significance of careers education especially where it is rich in direct workplace contacts; school to work transitions have become more fractured than in the past demanding new recruitment skills and resiliency from young people; and, employers offering jobs with greatest prospects have changed requirements, expecting young people to be personally effective in applying knowledge in unfamiliar situations demanding that schools place greater emphasis on applied learning and enterprise education.[...]. More here

Final Report | Business & VET Partners for Growth and Competitiveness

September 2014

On September 2014, 345 participants from the worlds of business, policy, education and training met in Brussels to take part in the second Business Forum on Vocational Training. The overarching theme for the Forum was “Business & VET - Partners for Growth and Competitiveness”. The Forum included three targeted workshop sessions and two panel debates. The titles of the workshops, which followed the topics of the Forum, were: Workshop 1 - Meeting skills needs in key sectors // Workshop 2 - Working together on entrepreneurial skills // Workshop 3 - Developing apprenticeships in companies. More here

Final Survey Report | Survey of VET-business cooperation on skills, entrepreneurship and apprenticeships

September 2014

The survey analysis summarises the findings of 91 interviews conducted among large European enterprises, vocational education and training (VET) providers, social partners and sector organisations on challenges and practices related to business-VET collaboration focusing on three main topics: meeting skill needs in sectors of key strategic importance to the EU; business-VET cooperation on entrepreneurial skills; and developing high-quality apprenticeships. The survey was part of the preparation for the second European Business Forum on Vocational Training to hold in Brussels on 23-24 September 2014 under the heading “Business & VET - Partners for Growth and Competitiveness”. The Forum is a high-level event that takes place every two years with participation of all relevant stakeholders from different levels (EU, national, regional, etc.), such as policy makers, companies, SMEs, social partners, VET providers, teachers and trainers, entrepreneurs, guidance practitioners, human resources experts as well as youth and student organisations. More here

Report | Profound Employer Engagement in Education

This report aims to provide a critical review of research and public policy literature concerned with the characteristics of engagement between employers and schools, focusing on school provision for the age group11-18: it does not examine provision in Further Education Colleges or Apprenticeships. More here

ΝΕΑ